KNOWLEDGE CENTRE defBanner


Why should you select good seeds for planting

Waarom dit belangrik is om hoë kwaliteit Gesertifiseerde saad te koop….

Eerstens, verstaan wat Gesertifiseerde Saad is.

Dit is nie net saad gegroei deur 'n saadkweker wat 'n bietjie beter omgegee as wat jy mag nie !!! Nee. Daar is baie meer aan Gesertifiseerde Saad wat net 'n bietjie ekstra TLC benodig.

 

Kwekers word net saadkwekers nadat hulle deur 'n streng proses en sertifisering gegaan het. Hulle moet voldoen aan streng vereistes wat insluit die tipe grond, vooraf gewasverbouing, onkruidbeheer, bemesting, insekbeheer, hantering en implemente vry van kontaminasie met ander saad, genetiese suiwerheid, gewas-isolasie en hul produksie en kwaliteit word jaarliks gemonitor.  SANSOR is die Nasionale liggaam waardeur alle sertifisering gaan.

 

Saad is die grondslag van landbou. Tegnologie het baie van die boerdery se daaglikse bedrywighede gemoderniseer, maar sonder 'n bestendige aanbod van hoë gehalte saad sal opbrengs en gewasgehalte aansienlik verminder word.

Saadkwaliteit speel dus ‘n belangrike rol in die produksie van agronomiese gewasse. Kenmerke soos waarheid teenoor variëteit, ontkiemingspersentasie, suiwerheid,groeikrag en voorkoms is belangrik vir boere wat gewasse plant. Die bereiking en instandhouding van hoë saadkwaliteit is die doel van elke professionele saadprodusent. Varietele suiwerheid word swaar beïnvloed deur die tipe bestuiwing deurdat kruisbestuiwing jaarliks kan plaasvind wat genetiese suiwerheid, vatbaarheid vir siektes en opbrengs potensiaal beinvloed.  Die gebruik van plaasgeredde saad (FSS) dra onnodige risiko vir produsente.


 

Gesertifiseerde Saad word gekweek en verwerk onder streng produksievereistes met streng grense op die voorkoms van onkruide en ander gewassoorte. Gesertifiseerde Saad gebruik streng gekontroleerde gehaltebestuurstelsels om die suiwerheid van die varieteit te maksimeer. Inspeksies in die veld en by die verwerkingsaanleg verseker dat alle kwaliteitsversekerings vereistes nagekom en gedokumenteer is.

 

Voedselveiligheid en naspeurbaarheid is belangrike oorwegings in die landbou. U kan net seker wees van u produk as u die oorsprong daarvan ken. Gesertifiseerde Saad is die sleutel tot daardie kennis. Jare van navorsing en ontwikkeling het in die eienskappe van verbeterde opbrengs, siekteweerstand en groeilengte en ander saadtegnologie gegaan, en die voordelige eienskappe kan slegs betroubaar toeganklik wees deur Gesertifiseerde Saad.

 

Die blou etiket aan ’n saadsakkie is 'n bewys dat dit Gesertifiseerde Saad is wat die waarde eienskappe van die gewas bevat. Met die beste genetika en goeie produksie verseker dat jy die meeste van jou insetgeld verdien.

Om Gesertifiseerde Saad te plant, beteken dat jy nie die toenemende belegging wat benodig word vir die moderne oesproduksie, op saad plaas wat nie betroubaar die beste resultaat kan produseer nie. Gesertifiseerde Saad is die enigste inset wat jou meer as net hoër opbrengste kan kry.

Die meeste van die aanbevole kultivars in die saadgids is nou PBR beskerm. Die verminderde opbrengs van swak gehalte saad kan veel meer kos as enige addisionele koste vir Gesertifiseerde Saad. Die sertifiseringsproses vereis dat die gewas beide veldinspeksies en laboratoriumanalises moet slaag.

Dit bied produsente 'n gewaarborgde standaard van varieteit, ontkieming en fytosanitêre status. Gesertifiseerde Saad is 'n versekerings- en risikobestuursinstrument teen substandard saadgebruik, en beskerm dus die ander beleggings wat nodig is om 'n winsgewende oes te produseer. Gesertifiseerde graansaad is koste-effektief om te gebruik om doeltreffende optimale oesopbrengste te verseker en plaasinkomste te ondersteun. Gesertifiseerde Saad word ook kundig gemonitor en hanteer deur Departement Landbou en Visserye en saadhandelaars.

 

 

Why It Is Important To Buy High Quality Certified Seeds….First, understand what Certified seed is.

It is not just seed grown by a seed breeder who cares a little better than you can !!! No.

There is much more to certified seed that requires just a little extra TLC. Growers only become seed growers after they have gone through a rigorous process and certification. They must meet strict production requirements such as soil type, pre-crop cultivation, weed control, fertilization, insect control, handling and implements free from other seed contamination, genetic purity and crop isolation and are monitored annually for their production and quality. SANSOR is the National Body through which all certification goes.

Seed is the foundation of agriculture. Technology has modernized much of the farm's daily operations, but without a steady supply of high-quality seed, yield and crop quality will be significantly reduced. Seed quality therefore plays an important role in the production of agronomic crops.

Characteristics such as varietal characteristics, germination percentage, purity, vigor and appearance are important for farmers. Achieving and maintaining high seed quality is the goal of every professional seed producer. Varietal purity is influenced by the type of pollination and if cross-pollination occurs it affects genetic purity, susceptibility to disease and yield potential. The use of farmed seed (FSS) carries unnecessary risk for producers.
Certified seed is grown and processed under strict production requirements with strict limits on weeds and other crops. Certified seed uses strictly controlled quality management systems to maximize the purity of the variety. Field and processing plant inspections ensure that all quality assurance requirements are met and documented. Food safety and traceability are important considerations in agriculture. You can only be sure of your product if you know its origin. Certified seed is the key to that knowledge.

Years of research and development in these properties improved yield, disease resistance and growth length, and these characteristics can only be reliably accessible by certified seed.The blue label on a bag of seed is proof that you have used certified seed to maintain the value of the crop. You want the best genetics and production practices to make the most of your input costs. Planting certified seed means you ensure that the investment needed for modern crop production, is not used on seed that cannot reliably produce a top crop. Certified seed is the only input that can get you more than just higher yields - assurance.

 

Most of the recommended cultivars in the seed guide are protected by PBR. The reduced yield of poor-quality seed can cost much more than any additional cost to certified seed. The certification process requires the crop to pass both field inspections and laboratory analyses.It offers producers a guaranteed standard of variety, germination and phytosanitary status. Certified Seed is an insurance/risk management tool against substandard crop establishment, thus protecting the investments needed to produce a profitable crop. Certified grain seed is cost effective to use to ensure efficient crop yields and support farm income. Certified seed is also expertly monitored and handled by DAFF and seed traders.

Wessel Germishuizen: Sensako Wes-Kaap

 

Download Article