KNOWLEDGE CENTRE defBanner


Koringproduksie in Suid-Afrika

Die koringbedryf, saam met die ander wintergraanbedrywe in Suid-Afrika, moes die laaste paar jaar stoei om te oorleef. Koringprodusente moes veral slim werk om winsgewend te bly produseer.

Suksesvolle koringproduksie word bepaal deur die interaksie van talle produksiefaktore. Faktore soos klimaat, grondbewerking, asook siekte -en plaagbeheer speel ‘n groot rol, maar die basis waarop suksesvolle koringverbouing rus, is die beskikbaarheid van aangepaste, hoë-potensiaal kultivars, sê Kobus Lindeque, Besturende Direkteur Syngenta Saad vir Sub Sahara Afrika.

Die onsekerheid wat oor die bedryf se kop hang, saam met uitdagings wat die weer en insetfinansiering betref, dwing produsente om met erns na risikoverspreiding en diversifikasie te kyk. Dit veroorsaak ook dat baie produsente met planttyd op die kantlyn bly staan of dat hulle terugval op die ou gebruik om terughou-koringsaad te plant met die oog op insetkostebesparings.

“Die vraag is egter of die aanvanklike besparing wat aan die begin van die seisoen gemaak word deur terughousaad te plant op die lang duur die moeite werd is? Volgens die kenners is die verskil in insetkostes tussen terughousaad en nuut aangekoopte saad maar 4 persentasiepunte,” sê Kobus.

As ‘n produsent 70% van sy koringsaad terughou en 30% nuwe saad aankoop, is die saadkoste sowat 8% van sy lopende koste. Sou hy al sy saad aankoop, kom dit op ongeveer 12% van sy lopende produksiekoste uit.

Kyk mens na die totale insetkosteprentjie is saadkoste sowat ‘n tiende van elke seisoen se lopende insetkostes, maar aan die einde van die seisoen bly goeie, hoë-potensiaal kiemplasma en kwaliteit saad steeds die primêre bydraer tot opbrengspotensiaal en wins per hektaar. “In geheel gesien, is dit nie die moeite werd om te kompromeer op gesertifiseerde saad wat opbrengspotensiaal en prestasie-eienskappe betref nie.

Die moontlikheid is baie groot dat die terughousaad wat ‘n paar rand aan die begin van die seisoen spaar, uiteindelik tot ’n swakker stand, ’n laer opbrengs en dus ’n kleiner inkomste kan lei,” meen Kobus.

Kobus meen verder dat die verminderde opbrengs as gevolg van swak gehalte saad op die ou einde veel meer kan kos as enige aanvanklike addisionele koste van goeie gehalte saad. “Die oesverwagting waarmee boere Sensako-saad koop, berus op die besondere vermoë¨ van die saad om die volle waarde van die ander produksie-insette te kan ontgin en benut. Met vinnige siektevrye ontkieming, sterk groeikragtige opkoms en ontwikkeling deur alle groeistadia, bied Sensako-saad ‘n eenvormige plantpopulasie en stand wat onkruid- en plaagbeheer asook oesinsameling baie vergemaklik,” volgens Kobus. 

Gesertifiseerde saad word slegs by saadkwekers geproduseer wat ‘n streng proses van sertifisering deurloop het. Hierdie produsente moes aan baie streng vereistes voldoen aangaande die tipe grond, vooraf gewasverbouing, onkruidbeheer, bemesting, insekbeheer, hantering en implemente vry van kontaminasie met ander saad, genetiese suiwerheid, en gewas-isolasie. Gedurende die produksieseisoen word die hele produksieproses en kwaliteit van die gewasse en saad deurlopend gemonitor.

Net soos by kommersiële graanproduksie, hou tegnologie-ontwikkeling ook baie voordele in vir saadproduksies. Gesofistikeerde satelliet-, hommeltuig- en robotgebruik maak dit moontlik om data oor elke plant op ‘n land in te samel om prestasie te meet. Dit skep ‘n nuwe toekoms waarin die ware potensiaal van gesertifiseerde saad, boere se hoogste verwagtinge kan oortref. 

Nog ‘n gerusstellende faktor wat gesertifiseerde saad ondersteun, is die navorsing wat voortdurend gedoen word. ‘n Navorsingsprojek oor die genetiese ontleding van kroonvrot word in Suid-Afrika deur Cengen, in samewerking met Sensako en die University of Queensland in Australië gedoen. Hierdie siekte het groot ekonomiese implikasies vir produsente en dit bied gemoedsrus om te weet dat ‘n saadmaatskappy soos Sensako, in hierdie navorsing belê. 

“Dit is raadsaam om saad te kies wat vir jou die beste opbrengspotensiaal kan lewer. Goedkoop aan die begin van die seisoen kan dalk duurkoop wees aan die einde van die seisoen,” aldus Kobus. “Die prys wat verbruikers bereid is om te betaal vir kwaliteit produkte bepaal die wins wat u as boer kan maak. Dit is op die graderingstafel waar Rand en Sent gesertifiseerde saad se oeswins van ander saad skei.” 

Daar is verskeie risiko’s wat die suksesvolle produksie van koring kan beïnvloed. Met goeie bestuur en slim keuses kan baie van hierdie risiko’s bestuur word, meen Kobus. In besproeiïngsgebiede was die voorkoms van baie laat koue en ryp van die grootste risiko’s waaraan produsente blootgestel was. Die plant van medium tot kort groeiperiode kultivars is een van die oplossings om hierdie risiko aan te spreek omdat die plantdatums aangepas kan word. Boonop kan medium tot kort groeiperiode-kultivars ook water en elektrisiteitsbesparings te weeg bring.

Besproeiïngs- en bemestingskostes is die twee belangrike uitgawekomponente en verg goeie bestuur. Gereelde en verteenwoordigende grondontledings is noodsaaklik vir ‘n goeie plantvoedingsprogram en om onder- of oorbemesting te voorkom. Die koste van elektrisiteit is ook van so aard dat produsente ook nie bekostig om meer water toe te dien as wat nodig is nie.

Besproeingskedulering is belangrik vir optimale groei en een manier om seker te maak dat die skedulering slim gedoen word, is om gereelde grondwatermetings op verskillende dieptes in die grondprofiel te doen. So kan moontlike tekorte in die grondprofiel geïdentifiseer word en die skeduleringsprogram aangepas word.

“Weens die hoë insetkoste en lae winsmarges is dit baie belangrik dat die korrekte hoeveelhede water op die regte tydstip toedien word. Oorbesproeiing het nie net verhoogde elektrisiteitskoste tot gevolg nie, maar dit kan ook waardevolle voedingstowwe uit die grond loog,” sê Kobus. Koring het verder ‘n wesenlike plek in wisselboustelsels om dit kan help om die opbou van spesifieke onkruide, peste en plae, asook siektes in die grond te verminder en afhangende van die bewerkingsmetodes, kan dit ook op die lang duur ‘n rol speel om die fisiese toestand van die grond te bevorder. “Kultivarkeuse is van die belangrikste besluite wat produsente jaarliks moet neem. Aspekte soos die opbrengspotensiaal, aanpasbaarheid, stabiliteit, graangehalte, staanvermoë en siekteverdraagsaamheid bepaal die keuse van ’n kultivar. Sensako het ‘n volledige pakket koringsvarieteite wat geskik is vir alle omstandighede, omgewings asook wisselbou-, oorlê of monokultuurstelsels,” aldus Kobus.  

Download Article